Bel ons: +31 (0) 416 376 400

 Deskundig advies

 Ruime productvoorraad

 Snelle leveringen

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en, indien verstrekt, gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc.
 2. Specificaties, aanwijzingen, vervoer van de zaak etc. zijn alleen van kracht indien en voor zover zij in de offerte of in de overeenkomst zijn opgenomen.
 3. Annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk indien en voor zover wij nog geen uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven en wij daarmee instemmen. In geval van annulering is de koper aan ons een vergoeding verschuldigd, door ons te begroten op de gemaakte kosten en de winstderving, met een minimum van 15% van de aanneem-/koopsom.
 4. Al onze prijzen zijn netto contant en exclusief omzetbelasting en worden berekend in euro's, tenzij anders overeengekomen. Bij wijziging van één of meer prijsbepalende factoren 14 dagen na de datum van verzending van de offerte of de totstandkoming van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Op verzoek van de koper zullen wij de wijzigingen aantonen. Zodanige aanpassing van de prijs geeft de koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.Bij levering van onderdelen per zending van meer dan € 250,- excl. BTW zijn de vrachtkosten voor onze rekening. Bij levering van onderdelen per zending minder dan € 250,- excl. BTW zijn de vrachtkosten voor rekening van de koper. Bij levering van verpakkingsmaterialen geldt het volgende: Franco levering bij orders vanaf € 750,- excl. BTW en bij orders onder de € 750,- excl. BTW rekenen wij € 39,50 handelingskosten en verzendkosten (België € 55,-). Bij het verzenden van machines op een pallet zal € 49,50 per palletplaats worden berekend (België € 65,-). Indien de koper de wijze van verzending bepaalt zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de koper.
 1. Wij blijven eigenaar van de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen etc. en behouden ons het auteursrecht dienaangaande voor.
 2. Wij staan in voor de door ons gemaakte ontwerpen conform hetgeen in artikel 16 is omschreven in de garantiebepalingen. In geval van aanneming van werk bij ontwerpen die wij niet zelf hebben gemaakt, staan wij alleen in voor de juiste montage en voor deugdelijkheid van de gebezigde materialen indien en voor zover wij daarvan het gebruik hebben bepaald.
 1. Alle zaken zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat deze ons terrein hebben verlaten danwel, in het geval de goederen door ons worden opgeslagen, vanaf het moment van facturering. Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de koper, ook in dat geval wanneer de vrachtkosten voor onze rekening komen.
 2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Montage en inbedrijfstelling van de zaak is niet in de prijs van de offerte of overeenkomst begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wanneer de montage/inbedrijfstelling buiten onze schuld niet, danwel niet binnen de voorgestelde of afgesproken tijd, kan plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten bij de koper in rekening te brengen tegen het gebruikelijke tarief.
 4. Betaling dient te geschieden:
  1. Bij levering van de handelsgoederen: binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij opgedragen werkzaamheden: binnen 30 dagen na factuurdatum. Maandelijks zal voor deze werkzaamheden een factuur worden opgemaakt.
  3. Bij aanneming van werk: 40% van de overeengekomen prijs direct na totstandkoming van de overeenkomst resp. bevestiging van de opdracht; 50% van de overeengekomen prijs bij leveringsgereed zijn van de zaak en 10% bij de oplevering. Verrekening zal niet zijn toegestaan.
  • Indien betaling niet binnen de onder 1. genoemde termijn heeft plaatsgehad, is de koper vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 2% per kalendermaand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door ons te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de kopers. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgelegd op 15% van de hoofdsom en rente danwel op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Vanaf de dag dat de koper in verzuim is, worden al onze andere vorderingen op de koper, met name bij levering in verschillende zendingen, onmiddellijk opeisbaar.
 1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze ons per aangetekend schrijven bereiken binnen 8 werkdagen, na levering van de betreffende zaken en uitsluitend indien en voorzover de geleverde zaken nog in onverwerkte staat zijn. lnbehandelingneming van een reclame geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
 2. Wij staan in voor de goede uitvoering van de overeenkomst voor wat betreft constructie, materiaal en bewerking gedurende 12 maanden na aflevering van de zaak. Alle delen die tijdens deze termijn door onvoldoende of onjuiste constructie, materiaal of bewerking defect raken, zullen gratis opnieuw worden geleverd. Arbeidsuren en reiskosten en -uren zullen bij de koper in rekening worden gebracht. De koper moet daartoe franco de betrokken delen aan ons toezenden. Indien dit, ter beoordeling door ons, niet of redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zullen wij ter plaatse gratis doch exclusief arbeidsuren en reiskosten en -uren door onze technische service de onderdelen laten vervangen. In afwijking van de onder 1. genoemde garantie vallen daaronder niet die onderdelen of artikelen, zoals machinerieen, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties en werktuigen, waarvoor fabrieksgarantie geldt. Voor deze onderdelen of artikelen is uitsluitend en voorzover aanwezig de fabriekgarantie van kracht. Wij hebben het recht onderdelen of artikelen die onder de garantie vallen ter vervanging naar de fabriek terug te zenden. Gebreken ontstaan door normale slijtage, on-oordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud, een en ander tot onze beoordeling, of die ontstaan na door koper of derden uitgevoerde wijzigingen of reparaties vallen eveneens buiten de onder 1. genoemde garantie. Buiten de onder 1. genoemde garantie vallen voorts machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties of montages, die niet nieuw waren bij ingebruikneming, die niet door ons zijn gemonteerd, danwel die wel door ons gemonteerd doch niet door ons geleverd zijn.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat tengevolge van een aan ons niet bekende omstandigheid of door overmacht het niet mogelijk is de gevraagde prestatie te voldoen, is de koper verplicht de reeds door ons gemaakte kosten en van onnut gebleken werkzaamheden en leveringen te betalen.
 4. Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade daaronder begrepen, veroorzaakt door en/of bij het monteren, gebruik, leveren of repareren van de door ons geleverde zaken uit.
 5. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de verkoper redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of waarvan hij de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen, waaronder stakingen, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, onderbezetting en/of ziekte van werknemers. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd hetzij de overeenkomst in overleg met de koper te wijzigen onder doorberekening van de extra of verlaagde kosten, hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van onze verplichtingen voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden zonder tot schadevergoeding aan de koper verplicht te zijn. De koper kan ons schriftelijk gelasten ons binnen 10 werkdagen uit te spreken over onze keuze.
 6. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment dat de koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Koper heeft tot dat moment niet de bevoegdheid de zaken aan een derde te verkopen of te leveren of in gebruik te geven. Ingeval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust als ons eigendom op te vorderen, onver minderd ons recht op schadevergoeding.
 7. Voorzover op de door ons geleverde zaken geen eigendomvoorbehoud als bedoeld in artikel 14 rust, dragen wij deze zaken aan de koper over onder gelijktijdige vestiging door de koper van een stil pandrecht tot zekerheid van de volledige voldoening van al hetgeen de koper aan ons verschuldigd is of zal worden.
 8. Op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen ons en de koper zullen bij uitsluiting van andere gerechten en instanties worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in het arrondissement te 's-Hertogenbosch, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

Algemene voorwaarden bij koop of proef

Koop op proef wordt geacht te zijn gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de zaak de koper voldoet. Indien koper de afgesproken termijn, danwel bij ontbreken van een termijn, een redelijke termijn, om de zaak te beoordelen laat verstrijken zonder ons van zijn beslissing in kennis te stellen, kan hij de zaak niet meer weigeren en wordt de koop definitief. Alle artikelen uit onze algemene voorwaarden, als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch, zijn bij koop op proef onverminderd van kracht, behoudens voor zover in het navolgende lid daarvan wordt afgeweken. Met name artikel 10 blijft van kracht. In afwijking van de in artikel 16 neergelegde garantie staan wij bij koop op proef gedurende de in lid 1 genoemde afgesproken danwel redelijke termijn, in voor een goede werking van het systeem en het realiseren van de in de overeenkomst genoemde mogelijkheden.